Informacja

Przeglądasz archiwalną podstronę Rockowych Andrzejek z roku 2015.


Regulamin

"IX Rockowe Andrzejki"

ROCK FESTIVAL

Regulamin konkursu

Kostrzyn Wielkopolski

"KOSTRZYNIANKA" ul. Poznańska 33

21 Listopada 2015

 • Regulamin ten określa zasady organizacyjne Festiwalu Rockowego "VIII Rockowe Andrzejki"
 • Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie "GRUPA ROZPOZNAWALNI"
 • Organizatorzy stanowią stowarzyszenie sympatyków działających na jasnych zasadach "non profit", a wszelkie środki pieniężne niezbędne do pokrycia kosztów imprezy pochodzą z dotacji, subwencji, wpłat sponsorów lub też z przekazanych przez osoby prywatne środków własnych
 • Założenia Festiwalu będą realizowane w ramach możliwości i uzyskanych środków finansowych
 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzania zmian w jego treści, jednocześnie ogłaszając je do publicznej wiadomości.
 • Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie zespoły wykonujące wszelkie odmiany muzyki rockowej opartej tylko i wyłącznie na repertuarze własnym.
 • W konkursie mogą brać udział wyłącznie zespoły amatorskie i nieprofesjonalne.
 • W konkursie mogą brać udział zespoły, które nie mają w swoim dorobku oficjalnego wydawnictwa fonograficznego wydanego przez znaczących wydawców muzycznych nie grają zawodowo i nie posiadają podpisanych umów z żadnym ze znaczących wydawców muzycznych.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Festiwalu do dnia 31 października 2015 r. do godz. 23.59
 • Zgłoszenia niekompletne, złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 • Kwalifikacja do konkursu dokonywana będzie tylko i wyłącznie na podstawie przesłuchań zarejestrowanego materiału muzycznego zespołu - minimum 15 minut (mogą to być nagrania studyjne, z prób lub koncertów) na wskazanych w formularzu zgłoszeniowym stronach internetowych (linków do stron, klipów, filmów lub innych form umieszczonych np. na YouTube, Muzzo, etc..).
 • W przypadku braku wskazania takiego materiału ( linków do stron, klipów, filmów lub innych form umieszczonych np. na You Tube , Muzzo, etc.. ) , zespół zostanie wykluczony z udziału w konkursie z powodu braku możliwości odsłuchania materiału muzycznego.
 • O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie powiadamia Organizator na stronie festiwalu, profilu FB oraz poprzez wskazany adres e-mail do dnia 8 listopada 2015r
 • Do udziału w konkursie kwalifikuje się 10 zespołów
 • Dwa dodatkowe zespoły zostaną wybrane jako rezerwowe na wypadek rezygnacji któregokolwiek z finalistów.
 • Zespół, który został zakwalifikowany do finału konkursu ma obowiązek poinformowania o powyższym na swojej stronie internetowej poprzez umieszczenie na niej plakatu festiwalowego (do pobrania na stronie)
 • O kolejności występów w konkursie decyduje losowanie.
 • Zespół zakwalifikowany do konkursu powinien się stawić się do uczestnictwa w losowaniu kolejności występu w dniu 21.11.2015 (sobota) najpóźniej o godzinie 11:00. W przypadku braku przedstawiciela zespołu, zostaje on automatycznie wykreślony z listy konkursowej.
 • Losowanie jest nieodwracalne - dopuszczalna jest tylko w sytuacjach losowych wymiana kolejności występu między zespołami.
 • Do przesłuchań podczas eliminacji "na żywo" zespół musi przygotować 20 minutowy program (łączny czas występu z montażem wynosi 30 min.).
 • W trakcie występu niedopuszczalny jest akompaniament w formie pół-playback’ów
 • W czasie występu nie może być stosowany playback. Ograniczenie to nie dotyczy stosowania sampli i lopów
 • Podczas konkursu Organizator zapewnia kompletny backline (wraz z perkusją).
 • Uczestnicy sami zapewniają sobie własne instrumenty, efekty i okablowanie.
 • Organizator nie zapewnia zakwaterowania dla zespołów uczestniczących w konkursie.
 • Organizator nie zwraca kosztów podróży.
 • Wykonawcy , których zachowanie przed lub w trakcie występu wskazywać będzie na stan nietrzeźwości lub odurzenia , zostaną wykluczeni z konkursu.
 • Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów oraz unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami wykonawcy.
 • Organizator zapewnia pulę nagród dla najlepszych zespołów, instrumentalisty, wokalisty.
 • Zespoły konkursowe ocenia jury.
 • Jury oceniać będzie poziom artystyczny wykonywanych utworów, umiejętności muzyczne poszczególnych członków zespołów , sposób prezentacji utworów oraz szybkość w instalacji instrumentów i przygotowania się do koncertu.
 • Przewodniczący jury ma podwójny głos w kwestiach spornych obrad.
 • Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród.
 • Werdykt jury jest nieodwołalny.
 • Zespoły nagrodzone zobowiązują się do występu w następnej edycji festiwalu.
 • Członkowie zespołów, którzy do dnia wyznaczonego terminu koncertu nie osiągną pełnoletniości, zobowiązani są do dostarczenia w dniu rozpoczęcia festiwalu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w festiwalu pod rygorem wykluczenia zespołu .
 • Wszelkie formy ubezpieczenia osób i sprzętu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 • Nieznajomość powyższego Regulaminu nie zwalnia uczestników Festiwalu od konsekwencji wynikających z jego nieprzestrzegania

 
strona główna | o festiwalu | zespoły | karta zgłoszenia | regulamin | kontakt
© michał adamski
Trwa wczytywanie zdjeć... 0/